ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A Present Store Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

 1. Szerződés hatálya

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Present Store Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 115.; cégjegyzékszáma: 01‐09‐709960) mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) által nyújtott szolgáltatásokra, meghatározza a felek között létrejövő szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmát, valamint a szerződés módosításának feltételeit illetve megszűnésének, megszüntetésének eseteit.

1.2. Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során kiadott ajánlatokkal, rendelés‐visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendők, s a felek között létrejövő  és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.

1.3. Jelen ÁSZF‐től történő  bármely eltérés csak Megrendelő  és Vállalkozó által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a felek között levélben, vagy telefax, illetve elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél Megrendelésben megadott címére, telefax számára vagy elektronikus levélcímére kell elküldeni.

1.4. Jelen ÁSZF kiterjed a gazdasági társaság illetve egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű megrendelőkre (Üzleti Megrendelő) is, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső  célból köti meg a szerződést. Az Üzletei Megrendelők a továbbiakban együttesen úgy is, mint: „Megrendelők illetve Megrendelő”.

 1. Szerződés tárgya

2.1. Vállalkozó vállalja, hogy a felek között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képező Megrendelő és Árajánlat illetve ÁSZF alapján létrejött és elfogadott szerződés szerint az ott rögzített feltételekkel, paraméterekkel, specifikációkkal Megrendelő  részére elvégzi a Megrendelő által kiválasztott szolgáltatást illetve elkészíti, leszállítja a kiválasztott terméket. Vállalkozó által nyújtandó szolgáltatások:

 • felmerülő igények alapján árajánlat elkészítése a megrendelő számára,
 • az ajánlatban szereplő feltételek alapján az ajánlat tárgyának legyártása, igény esetén annak emblémázása és leszállítása,
 • igény esetén a megrendelés tárgyát képező  termékekből mintadarab gyártása és szállítása egyeztetett paraméterek alapján (A mintadarabok kiadására és azok kezelésére vonatkozóan jelen szerződés mintákra vonatkozó szabályozó és értelmező része az irányadó, mely jelen szerződés 5. pontjában került kifejtésre.).

2.2. Szerződő felek a szerződés teljesítése során hatékonyan és együttműködve járnak el, figyelembe véve egymás érdekeit.

 1. Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

3.1. Árajánlat: Megrendelő Árajánlatot kér Vállalkozótól, rögzíti, hogy milyen munkálatok elvégzését kívánja megrendelni (munka főbb tartalmi egyediségei, jellemzői) vagy melyik terméket kívánja megrendelni. Árajánlat tartalmazza: adott munkákra vonatkozó árakat, általános feltételeket, szállítási és vállalási határidőket, esetleg a termék jellegétől függően egyéb specifikációkat. Az Árajánlat érvényességi idejét az Árajánlat tartalmazza.

3.2. Megrendelés: Amennyiben Megrendelő a részére megküldött Árajánlatot elfogadja és ahhoz eltérést nem fűz, úgy Megrendelő elektronikus úton válaszolva az Árajánlatban foglaltakat elfogadja.

3.3. A Szerződés létrejöttéről Vállalkozó írásban tájékoztatja Megrendelőt, megrendelési visszaigazolás formájában. Vállalkozó csak azokért a megrendelt szolgáltatásokért és termékekért tartozik felelni, melyek az árajánlatban és így a megrendelési visszaigazolásban is szerepelnek.

3.4. Információk: Megrendelő minden esetben köteles az elvégzendő munkához szükséges valamennyi információt Vállalkozóval írásban közölni. Abban az esetben, ha a Megrendelő által megadott információk nem elengedőek a munka megkezdéséhez, úgy Vállalkozó a hiányzó információkkal kapcsolatban haladéktalanul írásban értesíti Megrendelőt, aki köteles azokat a legrövidebb időn belül megadni. Abban az esetben, amennyiben záros határidőn belül Megrendelő a szükséges információkat nem küldi meg Vállalkozó részére, úgy Vállalkozó minden további jognyilatkozat megtétele nélkül választása szerint jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy pedig a szerződés teljesítését mindaddig megtagadni, amíg Megrendelő a szükséges információkat nem adja meg. Ez utóbbi esetben a Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

3.5. Együttműködés: Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, így különösen abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez további információk szükségesek, úgy Megrendelő  köteles azt (azokat) a felhívás után minél előbb Vállalkozó részére megadni.

 1. A létrejött szerződés módosítása

4.1. Szerződő  felek megállapodnak abban, hogy a szerződés létrejötte után, elfogadott és visszaigazolt megrendelés esetében, Megrendelő csak akkor élhet a módosítás jogával, ha az eredeti megrendelés alapkoncepcióját nem érinti. A megrendelésben foglaltak módosítására csak előzetesen az árajánlat elfogadása előtt van lehetőség, mely – a felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján ‐ írásban történik.

4.2. A módosítási kérelem akkor nem érinti az eredeti megrendelés alapkoncepcióját, ha a módosítás nem eredményez határidőbeli módosulást, árcsökkenést vagy árnövekedést illetve többletköltséget.    Ebben az esetben a módosítási kérelem új megrendelésnek minősül, amelynek során a korábbi megrendelés alapján a Vállalkozó által az új Megrendelő elfogadásának időpontjáig elvégzett munkákkal a felek elszámolnak egymással, s Megrendelő az addig felmerült vállalkozói díjat, költségeket köteles megfizetni. Új megrendelés esetén felek a megváltozott feltételekben állapodnak meg egymással. Abban az esetben, ha az új Megrendelésnek minősülő módosítási kérelmet Vállalkozó nem fogadja el, akkor felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik, azonban a megszüntetés időpontjáig elvégzett munkákkal a felek kötelesek elszámolni egymással, s Megrendelő az addig felmerült vállalkozói díjat, költségeket köteles megfizetni. Ha a felek a Szerződést közös megegyezéssel nem szüntetik meg, úgy Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és az addig elvégzett munkákkal elszámolni.

4.3. A Szerződést a Vállalkozó a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok birtokában, a Megrendelővel közösen egyeztetett terv alapján teljesíti. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Megrendelését a fentiek szerint utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, a Vállalkozónak a fentieken kívül jogában áll új teljesítési határidőt kitűzni és a szolgáltatás ellenértékét arányosan növelni, amennyiben azt a módosítás volumene indokolja.

 1. Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1. Információk rendelkezésre bocsátása: Megrendelő  vállalja, hogy az előre rögzített ütemezési terv szerint meghatározott feladatok elvégzéséhez/ termék leszállításához a szükséges anyagokat, információkat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5.2. Vállalkozói díj megfizetése: Megrendelő  vállalja, hogy Vállalkozó által elkészített, és a visszaigazolásban meghatározott feltételeknek megfelelő  szolgáltatást és/vagy terméket átveszi és a meghatározott vállalkozási díjat, jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően megfizeti. Megrendelő nem jogosult a Vállalkozó által el nem fogadott követelések ellenértékét visszatartani. A vállalkozói díjak fizetési határidejének megállapítása minden esetben egyedi módon történik, mely általános érvényben marad visszavonásig, vagy egyéb változtatásig. Vállalkozó saját belátása szerint jogosult a korábban meghatározott fizetési határidőktől eltérni, amennyiben ezt egy adott megrendelés tárgyát képező termék egyedisége, vagy magas értéke megkívánja az üzleti kockázat csökkentésének érdekében.

5.3. Üzleti titok: Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az eladó által készített és átadott dokumentumok, anyagok, rajzok, specifikációk, árajánlatok stb. Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezik, így azok harmadik fél számára történő kiadása üzleti titok megsértésének minősül, melynek minden gazdasági és büntetőjogi felelősségét Megrendelő viseli.

5.4. Szerződés módosítás: A Megrendelés elfogadását követően a megrendelő  által kért módosítások külön megegyezés és szerződés‐módosítás tárgyát képezik.

5.5. Kedvezmények: A Vállalkozó által biztosított kedvezmények minden esetben a Megrendelő részéről betartott fizetési feltételek mellett érvényesek. Amennyiben megrendelő  a megállapított esedékességi határidőt nem tartja be, úgy Vállalkozó módosíthatja Megrendelő  fizetési és kedvezményes feltételeit, továbbá megtagadhatja további rendelések kiadását/teljesítését. A kedvezmények a termék értékből adhatók, amely kedvezmények nem vonatkoznak kötelezően az emblémázási ‐és szerszámköltségekre, az akciós és ajánlati árakra, az egyedi termékekre, valamint a posta‐, csomagolási és szállítási költségekre.

5.6. Elállás: Megrendelő a megrendeléstől csak és kizárólag írásban állhat el jelen ÁSZF‐ben meghatározottak szerint.

5.7. Mintadarab: Vállalkozó megrendelő  megrendelése alapján legyártott egy, vagy a megrendelésben meghatározott minta termék. Amennyiben megrendelő mintadarab elkészítését is megrendeli, úgy a mintadarab átadását követő 14 naptári napon belül köteles azt Vállalkozó részére visszaküldeni vagy visszaadni a saját költségein. Abban az esetben, ha Megrendelő  ezt a határidőt elmulasztja, úgy Vállalkozó jogosult a mintadarab árát is kiszámlázni Megrendelő  részére, aki köteles a mintadarab ellenértékét megfizetni. Megrendelés esetén a Mintadarab elkészítéséért Vállalkozó külön díjat nem számol fel. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyedi tervezésű  vagy a Megrendelő  kérésére, Megrendelő  emblémájával ellátott mintadarabokat Vállalkozó csak térítés ellenében biztosítja, így ezen mintadarabok az ellenérték megfizetésével Megrendelő tulajdonába kerülnek, ezért Megrendelő nem köteles azokat visszajuttatni Vállalkozónak.

5.8. Hitelkeret: Megrendelő tudomásul veszi, hogy számára Vállalkozó minden évben a kedvezmények meghatározásakor, adott, vállalt forgalom függvényében hitelkeretet biztosíthat, melynek mértéke egyedi elbírálás alapján kerül meghatározásra a Megrendelővel folytatott tárgyalások során. Amennyiben Megrendelő a számára megállapított hitelkeretet túllépi, Vállalkozó jogosult a soron következő, folyamatban levő  megrendelését csak az áru és szolgáltatási érték készpénzben történő  megfizetése mellett kiadni/teljesíteni. A hitelkeret magába foglalja a Megrendelő részére kiállított számlák ellenértékét, a lejárt követeléseket, valamint a teljesítés alatt álló, de még nem számlázott tételeket. Vállalkozó Megrendelőt minden esetben tájékoztatja a számára megállapított hitelkeretről. Vállalkozó a hitelkeretre vonatkozó információt eltárolja vállalat irányítási rendszerében, melyben a Vállalkozóval kapcsolatban álló Megrendelő megrendelései is tárolásra kerülnek – így igény esetén Megrendelő információt kérhet Vállalkozótól hitelkerete kihasználtságát illetően. A hitelkeretekre vonatkozó szabályozások és rendelkezések egyoldalú megváltoztatásának jogát Vállalkozó fenntartja. A hitelkeretre vonatkozó egyéb megállapításokat és rendelkezéseket minden évben írásban (e‐amil, levél vagy fax üzenet) juttatja el Vállalkozó Megrendelők részére. Amennyiben a hitelkeretre vonatkozóan valamely részletek, egyedi szabályozások jelen ÁSZF‐ben nem kerültek kifejtésre, mindig a Vállalkozó által megküldött és hatályos tájékoztatót kell a hitelkeretre vonatkozó szabályozások kiegészítéseképpen alapul venni.

 1. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

6.1. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére Megrendelő által korábban elfogadott Árajánlat és Megrendelő által tartalmazott paraméterek felhasználásával az előre meghatározott ütemterv szerint elvégzi a Szerződés hatálya alá tartozó feladatokat.

6.2. Vállalkozónak mindaddig joga van a feladat vagy részfeladat munkálatainak megkezdését megtagadni, míg Megrendelő számára nem biztosítja a munkavégzéshez szükséges információkat, anyagokat.

6.3. Vállalkozó szolgáltatásait kizárólag írásbeli szerződés alapján teljesíti. Vállalkozó a szerződés létrejötte előtti tevékenységeket saját költségére és kockázatára végzi.

6.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Árajánlaton és a Megrendelési visszaigazoláson részletezett szolgáltatásokat/termékeket a Megrendelő  számára biztosítja a Szerződés teljes időtartama alatt, illetve a termékeket a megállapodott határidőben leszállítja.

6.5. Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

6.6. Tulajdonjog‐fenntartás: Vállalkozó a megrendelt és leszállítandó áruk vonatkozásában tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Abban az esetben, ha Megrendelő a Vételárat az adott Megrendelő esetében meghatározott fizetési határidőt követő 8 napon túl sem egyenlíti ki, Vállalkozó külön póthatáridő kitűzése nélkül jelen szerződéstől jogosult elállni, és tulajdonjogát a megrendelt áruk felett gyakorolni. Ebben az esetben a Megrendelőt ért bármilyen kár tekintetében a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

6.7. Szállítás, szállítmányozás: A szállítmányozás a Megrendelő  költségére történik. Részszállítások megengedettek, amelyek egyenként kerülnek elszámolásra.

6.8. ÁSZF módosítása: Az ÁSZF rendelkezéseit a Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit elhelyezi.

6.9. A tájékoztató jellegű  árakat a Vállalkozó honlapja (www.pst.hu), továbbá a minden évben, több alkalommal megjelenő katalógusai tartalmazzák a nettó ár feltüntetésével. Az árak változtatásának jogát Vállalkozó fenntartja, különös tekintettel a deviza árfolyam‐változásra.

6.10. A szerződő felek között létrejövő szerződésre vonatkozó árakat a Vállalkozó által megküldött Árajánlat tartalmazza, amelyet a Megrendelő az Ajánlat aláírásával, vagy az ajánlatban szereplő tételekre és szolgáltatásokra, valamint az Ajánlatban szereplő feltételek elfogadására utaló írásbeli nyilatkozattal, levéllel (e‐mail, fax, levél) fogad el.

6.11. A weboldalon és a katalógusokban szereplő árak a csomagolással, szállítással kapcsolatban felmerülő plusz költségeket nem tartalmazzák.

 1. Teljesítés, határidők, jótállás, szavatosság

7.1. Teljesítési határidő, átadás‐átvétel: Vállalkozó a Megrendelő  részére megküldött ajánlatban megadja a szolgáltatás illetve szállítás határidejét, amely tartalmilag hibátlan, műszakilag egyértelmű megrendelés esetén a visszaigazolás kézhezvételének napjától kezdődik. Abban az esetben, ha a visszagazoláson a teljesítési határidő eltér az árajánlatban megadott határidőtől, akkor ezen visszaigazoláson szereplő  teljesítési határidő tekintendő  érvényesnek, függetlenül attól, hogy az dátum szerint korábbi, vagy későbbi, mint ami a korábban kiadott ajánlatban szerepelt. A megadott határidő elteltét követő 3 munkanapban történő  szállítás még időbeni teljesítésnek számít. Áruk esetében a Megrendelő által történő átvétellel teljesül a szerződés a Vállalkozó oldaláról.

7.2. Határidő  meghosszabbodása: Vis major esetén (10. pont) a vis major időtartamával – amennyiben az a két hónapot nem haladja meg ‐a szállítási határidő meghosszabbodik.

7.3. Vállalkozó késedelme, kötbér: A szerződésben vállalt teljesítési határidő 3 munkanapot meghaladó túllépése, amennyiben az Vállalkozó részére felróható, késedelmes teljesítésnek minősül. Ez esetben a megrendelő  a késedelmesen teljesített hányad értéke után napi 0,1 %, de maximum a késedelmesen teljesített hányad 5%‐ának megfelelő  kötbér megfizetésére tarthat igényt. Nem számít késedelmes teljesítésnek az esztétikai kifogásokra alapozott reklamáció, akkor sem, ha az eladó által elfogadásra kerül, de az a termék használati értékét nem befolyásolja és az a funkciójának képes eleget tenni.

7.4. Megrendelő késedelme, tárolási költség, kötbér: Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése utáni 5 napon belül az árut fogadni nem tudja, Vállalkozó jogosult a tényleges átvétel időpontjáig raktározási költséget felszámítani. A felmerülő raktározási költségek, valamint az árumozgatással és egyéb adminisztrációval kapcsolatos,de maximum a nettó megrendelési érték 20%-át kitevő költségek Megrendelőt terhelik. Vállalkozó a késedelmesen átvett termékekért rendelésenként 3000 FT + ÁFA / nap raktározási költséget számol fel Megrendelő késedelembe esésének 6. napjától az átvétel időpontjáig. Vállalkozó jogosult az e pont szerint felmerült és kiterhelt raktározási költségek megfizetéséig az érintett megrendeléseket visszatartani, a teljesítést és szállítást megtagadni. A Megrendelő  késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult a saját teljesítés határidejét a másik fél teljesítéséig meghosszabbítani, vagy választása szerint a késedelem 16. napjától póthatáridő tűzése nélkül elállni a szerződéstől. Felek a jelen szerződéses feltételek elfogadásával hozzájárulnak, hogy a késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese számítandó fel késedelmi kamatként. Abban az esetben, ha Megrendelő olyan terméket rendel meg, amelyet kizárólag az ő megrendelésére és egyedi kívánsága szerint gyártott le Vállalkozó, és Megrendelő a szerződés megkötése után azt felmondja, akkor kötbérként a megrendelt áru értékének 100 %‐át köteles megfizetni a Vállalkozó részére. Amennyiben Megrendelő az általa megvásárolt vagy megrendelt árut többszöri felhívás ellenére sem veszi át, és az áruérték megfizetésétől számított 6 hónap eltelt, úgy Vállalkozó az át nem vett árut  / árukat újraértékesítheti és az értékesítésből befolyt vételárat a jelen szerződés szerint felmerült költségeivel csökkentve átutalja egrendelő részére.

7.5. A Vállalkozó a munka elvégzése során betartja a magyar jog hatályos és vonatkozó rendelkezéseit, így a munkavégzése során mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületsértő, vagy szerzői jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán, földrajzi árujelzőjén, védjegyén fennálló jogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, Megrendelő  ilyen irányú megrendeléseit sem a munka tervezésére, sem a készítése során nem fogadja el.

7.6. Vállalkozó a munkák elkészültéről az Árajánlatban és a Rendelési visszaigazoláson teljesítési határidőként felmerült időpontig készre jelentésével értesíti Megrendelőt, és a végterméket átadja, illetve szállítja.

7.7. Hibátlan – hibás teljesítés: Hibátlan teljesítésnek minősül, ha termék méretbeli illetve az egyéb eltérése az 5 %‐ot nem haladja meg. Színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltéréséből adódóan szintén előfordulhatnak. Amennyiben Megrendelő  a megrendelésben a szín(ek) Pantone és CMYK kódját a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja úgy a nyomat színhelyességét – az anyag természetes tulajdonságának és variációjának (fényes, matt, víztiszta stb.) határáig  ‐ színskála alapján Vállalkozó ellenőrzi.

7.8. Jótállás, szavatosság: Megrendelő  köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat azonnal írásban Vállalkozó részére jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, a termék és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket a termék rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell. A Megrendelő vizsgálati kötelezettsége az egész szállítmányra kiterjed. A sérülés tényét és mértékét rá kell vezetni a szállítólevélre / átvételi elismervényre és azt a szállítóval alá kell íratni. Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel a kár nagyságáról. Esetleges hibák ellenére az árut át kell venni és megfelelően tárolni kell. Nem látható hibákat az észrevételtől számított egy héten belül, de az átvételtől számított 15 naptári napon belül jelezni kell. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Megrendelő köteles lehetőséget biztosítani a Vállalkozó részére, hogy a kifogásolt terméket megtekinthesse. Abban az esetben, ha a hiba igazolásra kerül, Megrendelő választása szerint Vállalkozó kijavítja, vagy az áru visszaadása ellenében hibátlan árut szállít (kicseréli). A nem rendeltetésszerű  használatból, tárolásból, szállításból eredő  hibákért felelősség a Vállalkozót nem terheli. Nem a vállalkozónál vásárolt termék emblémázása esetére utólagos minőségi reklamációt Vállalkozó nem tud elfogadni. Az emblémáshoz használt film/klisé eszközöket Vállalkozó maximum 3 hónapig tárolja utánrendelés esetére, melyeket Megrendelőnek nem ad ki. Utánrendelés esetén az újból felhasznált film/klisé használattal járó költségek – mint technikai költségek – Megrendelőt terhelik.

7.9. Kárigény: Felek a Megrendelő további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. Megrendelő  azonban ezen kikötés mellett is érvényesítheti Vállalkozó szándékos vagy nagyfokú gondatlanságból eredő szerződésszegésével összefüggő, igazolt kárigényét. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.

7.10. Nem minősül hibás vagy késedelmes teljesítésnek, ha a Vállalkozó a raktáron nem lévő termék esetén a Megrendelés leadását követően a visszaigazolásban tájékoztatja e tényről a Megrendelőt, a várható szállítási határidővel együtt, ebben az esetben Vállalkozót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli.

 1. Fizetés módja, fizetési feltételek

8.1. A munkák elkészülését követően a Vállalkozó számlát állít ki az elvégzett munkákról, melyet Megrendelő részére elektronikus vagy postai úton megküld. Vállalkozó kijelenteni, hogy az általa a Megrendelő  részére kiállított bizonylatok megfelelnek a mindenkori törvényi szabályozásoknak, miszerint:

8.1.1. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 174. § (1) bekezdése alapján számla [ideértve az Áfatv. 176. § (1) bekezdése alapján egyszerűsített adattartalommal rendelkező  számlát is] elektronikus úton is kibocsátható

8.1.2. Az Áfatv. 259. § 5. pontja szerint elektronikus úton kibocsátott számlának minősül a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére az adatok vagy ‐ digitális tömörítés felhasználásával ‐ adatállományok elektronikus úton történő  továbbítása, személyes rendelkezésre bocsátása telefonvezetékes, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses rendszeren keresztül, elektronikus adatfeldolgozás céljára.

8.1.3. Az elektronikus számlázás számlakibocsátónál történő bevezetése nincs hatósági engedélyhez kötve, az adózó maga választja meg (akár számlánként) az általa alkalmazott számlázási módot, vagyis hogy papíralapon vagy elektronikus úton bocsát‐e ki számlát.

8.1.4. Az előző  pontban részletezett követelményeknek való megfelelés érdekében az elektronikus úton kibocsátott számlát kétféle módon lehet kibocsátani:

8.1.4.1. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (Eat.) rendelkezései szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel kell ellátni; vagy

8.1.4.2. az elektronikus adatcsere rendszerben (EDI) elektronikus adatként kell létrehozni és továbbítani.

8.2. A Vállalkozó a szerződés biztosítékaként a vállalkozási díj legfeljebb meghatározott mértékéig előleg fizetését kötheti ki, amely minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi és Vállalkozó azt a visszaigazolásban jelzi. Az előleg a szerződés aláírásakor átutalással vagy készpénzben fizetendő. Előlegfizetés kikötése esetén a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését csak akkor kezdi meg, amikor az előleget kézhez kapta. Az Előleg a Vállalkozói díjba beleszámít, a szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén a felek az előleg összegével elszámolnak.

8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján kibocsátott átutalással kiegyenlítendő számlák esetében – ha a felek írásban másként nem rendelkeznek – a fizetési határidő a számla kiállításának dátumától számított 8. nap.

8.4. Késedelmes fizetés esetére Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számít fel, banki napi kamatszámítás mellett.

8.5. Vállalkozó 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Vállalkozó választása szerint póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni vagy annak teljesítését követelni, igényét jogi úton érvényesíteni. Megrendelő szerződéses kötelezettsége megszegése esetére indítandó bármilyen jogi eljárás költsége a Megrendelőt terheli. A jogi eljárás megindítása érdekében Vállalkozó jogosult a szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat, adatokat a jogi képviselője részére átadni. Vállalkozó továbbá jogosult Megrendelővel szemben fennálló követelését harmadik személy részére engedményezni, melyről a Megrendelőt Vállalkozó írásban értesíti.

8.6. Vállalkozó jogosult a Megrendelések készpénzben történő megfizetését kérni Megrendelőtől és a megfizetés megtörténtéig az árut visszatartani, amennyiben Megrendelő számára korábban hitelkeret került megállapításra és Megrendelő  a korábban megállapított hitelkeretet átlépte.

8.7. Vállalkozó jogosult a Megrendelések készpénzben történő megfizetését kérni továbbá, amennyiben Megrendelőnek lejárt, ki nem fizetett számlája van.

 1. A szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetkörei

9.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre kötik, mely időpont a feladat elkészüléséig, illetve az ellenérték megfizetéséig tart. Szerződő  felek egyedileg ettől eltérhetnek, s a szerződést határozatlan időtartamra is megköthetik. A felek között termék készítésére kötött szerződés esetén a végtermék átadásával‐átvételével, és a vállalkozói díj megfizetésével a szerződés megszűnik.

9.2. A felek között a szerződés megszűnhet közös megegyezéssel és elállással, szolgáltatás esetén felmondással.

9.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi (a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől elzárkózik), úgy elállásnak vagy szolgáltatás esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye.

9.4. Megrendelő  elállása illetve azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben érvényesen létrejött, de még nem teljesített egyedi megrendelés van folyamatban köteles a Vállalkozó igazolt kárának, illetve elvégzett munkájának megtérítésére.

9.5. Vállalkozó elállása illetve azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben érvényesen létrejött, de még nem teljesített egyedi megrendelés van folyamatban köteles a megkezdett részfeladato(ka)t befejezni, a Megrendelő pedig köteles az(oka)t kifizetni, amennyiben az az elfogadott Árajánlatban meghatározottaknak megfelel.

9.6. A szerződéstől történő  elállásra illetve felmondására mindkét félnek van lehetősége, azonban Megrendelői elállás vagy felmondás esetén a Megrendelő  köteles a Vállalkozónak az addig felmerült költségeit, vállalkozói díját, valamint a teljes vállalkozói díj 20%‐át mint kárátalányt megtéríteni. A felmondás abban az esetben érvényes, ha azt írásban, indoklással ellátva, a másik szerződő  fél részére címzett ajánlott tértivevényes levélben történik. A rendes felmondás időtartama 30 nap. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni a feladástól számított 5. munkanapon, valamint akkor is, ha az “nem kereste” vagy “átvételt megtagadta” jelzéssel érkezett vissza.

9.7. A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, megszüntetése nem mentesíti a felek a megszűnésig vagy megszüntetésig fennálló kötelezettségeik vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

9.8. Vállalkozó a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggesztheti, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja:

9.8.1. ha Megrendelő  olyan anyagokat kíván egy terméken elhelyezni, amelyek jogszabályba ütköznek, így például: pornográf, iparvédelmi illetve szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő  vagy jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagok.

9.8.2. ha Megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett és felhívás ellenére sem teljesített.

9.8.3. ha Megrendelő ellen csőd ‐vagy felszámolási eljárás, illetve végelszámolási eljárást indult.

9.9. Vállalkozó azonnali hatályú felmondása esetén Megrendelő köteles a vállalkozó díj 100%‐ának megfelelő mértékű kárátalányt fizetni kivéve a csőd‐,felszámolási illetve végelszámolási eljárás esetét.

 1. Vis Major

10.1. Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső  elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő  például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.

10.2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani illetve a szerződéstől elállni.

10.3. Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.

10.4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

 1. Adatkezelés

11.1. A Szolgáltató magára nézve kötelező  erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat: ‐az 1992. évi LXIII. törvény ‐A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, ‐ az 1998. évi VI. törvény ‐ Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.), ‐ 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), ‐ az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

11.2. A Megrendelő az Ajánlat aláírásával/elfogadásával a részére adott megfelelő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásába, kimutatásaiba felhasználja, jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve Megrendelő  és/vagy Vállalkozó jogainak érvényesítése illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve Vállalkozó az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

 1. Irányadó jog, jogkikötés 

12.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a szerződés részét képező Árajánlat, Megrendelő  rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv – rendelkezései az irányadóak.

12.2. Szerződésből eredő  bármely jogvita esetére Szerződő  felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően a Vállalkozó mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező  helyi (kerületi) illetve megyei (fővárosi) bíróság kizárólagos illetékességének.

12.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Vállalkozó által kibocsátott újabb Általános Szerződési Feltételek hatályba lépéséig marad érvényben.

 1. Záró rendelkezések 

13.1. Jelen Megállapodás mindenkor a Vállalkozó és a Megrendelő közötti egyedi Árajánlattal és annak írásbeli visszaigazolásával (e‐ mail, fax, levél) együtt érvényes.